Same Icon & Style as the header

Same Icon & Style as the header, but I set the icon height to 38px